Käppala

Båtsällskap

 Årsmöte 2017-03-15

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

Närvarande: 18 medlemmar Årsmöte 2017-03-15 19.00 i Villa Brevik

1. Mötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna.

2. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning och mötet anses beslutsmässigt.

3. Carl-Gustav Lönnborg väljs till ordförande.

4. Som justeringsmän väljs Fredrik Hultin och Olle Hult.

5a. Föredragning av verksamhetsberättelse: Carl-Gustav Lönnborg föredrog verksamhetsberättelsen och det konstateras att olika aktiviteter förlöpt bra under året. Härvid noteras särskilt följande.

Avloppspumpen synes ha använts friskt under året. Den har använts cirka 600 gånger under året.

Ungdomsverksamheten har stöttats genom Lidingö Jolleseglare. Under höstmötet togs frågan upp om det skulle gå att aktivera ungdomsverksamheten i båtsällskapet. Efter det att ordföranden gjort en förfrågan om detta har ett fåtal svar inkommit. Den som svarat att han kan åta sig detta är John Tengström. Detta tas upp senare under frågan om val.

Ordföranden redovisar aktiviteter som avser Ekskär. Styrelsen har gjort tillsyn på den ön. Härutöver har kommunen halverat miljötillsynsavgiften för klubben med anledning av att verksamheten är så välskött att det inte finns anledning att ta ut full avgift.

Kommunen har lämnat ifrån sig båtkön och det nya systemet verkar fungera bra.

Ekonomihanteringen har flyttats över i ett nytt system.

I övrigt se bifogad handling.

5b. Arbeten utförda under det gångna året: Detta framgår av verksamhetsberättelsen men följande noteras särskilt.

Nytt kontrollsystem för vaktpassen har införskaffats. Därmed har det gamla systemet med manuell klocka mönstrats ut.

5c. Redovisning av resultat- och balansrapport: Redovisning av resultat- och balansrapport för 2016 gjordes av Carl-Gustav enligt utlagda handlingar. KBS har god ekonomi och god likviditet.

Kostnader och intäkter har inte förändrats radikalt sedan räkenskapsår. Kostnadsmassan har minskat och det ger sammantaget ett resultat på 208 tkr vilket är det högsta någonsin.

I sammanhanget noteras särskilt att avgifterna för vaktpass ökat. Det är i sig inte önskvärt men det kan ändå konstateras det inte är samma individer som år från år inte går vaktpass. Det är av vikt att betona att vaktpassen är viktiga för klubben då det motverkar stölder. Det är bra om passen sprids ut och att fler går pass på våren. Vi bör påminna om detta i samband med arbetskvällarna på vår och höst.

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

När det gäller balansräkningen så kan konstateras att det föreligger medlemsfordringar i redovisningen men dessa är nu betalda. Kassan har ökat till 606 tkr och det egna kapitalet har ökat med det som motsvarar resultatet. Det är således ett bra eget kapital.

När det gäller noter finns inget särskilt att påpeka.

6. Föredragning av revisionsberättelse: Föredragning av revisionsberättelse gjordes enligt anteckningar från revisor Olle Hult och Björn Engdahl. Revisorerna hade inga anmärkningar avseende det gångna året och tillstyrker att bokslutet ska fastställas. Revisorerna Olle Hult och Björn Engdahl tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Det påskrivna bokslutet fastslås av årsmötet. Det beslöts att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa årets resultat till 208 389 SEK.

Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

7. Val av styrelseledamöter och suppleanter: a. Allan Lundin omvaldes på 2 år som styrelsemedlem och vice ordförande. b. Per Nichols valdes att fullgöra uppgift som sekreterare under årsmötet. Med anledning av arbetssituationen kan inte Per Nichols under nu kommande verksamhetsår ingå i styrelsen och vara sekreterare. Emellertid finns intresse av detta och längre fram kommer detta vara möjligt. Intill dess kan Per Nichols medverka vid behov under året i detta arbete. c. Rein Kuum omvaldes på 2 år som hamnkapten. d. Rune Torp omvaldes på 2 år som övrig ledamot i styrelsen.

8. Val av revisorer: a. John Tengström valdes, som revisor på 2 år.

9. Val av representanter till Lidingö Båtförbund: a. Allan Lundin omvaldes på 2 år. b. Rune Torp omvaldes på 2 år.

10. Val av slipförmän och övriga funktionärer: a. Slipförmän: Lasse Köhler omvaldes på 2 år som slipförman. b. Nöjeskommitté: Yvonne Jergard omvaldes på 2 år som representant i nöjeskommittén c. Vice vaktchef: Bror Kuum omvaldes på 2 år. d. Ungdomssektion: John Tengström valdes på 2 år. e. Valberedning: Magnus Håkansson omvaldes på 2 år.

11. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för år 2017: Bifogas detta protokoll. Härvid påtalas särskilt att slipen ska ordnas under året. Det kommer därutöver att ordnas med olika faciliteter bl.a. durk till uppkörningsrampen och kontroller av byggnadernas tekniska skick.

Samma avgifter föreslås, se nedan.

12. Beslut om avgifter: • Ingen förändring av avgifterna. • Styrelsen fastslår dessa avgifter.

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

13. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen: • Inga motioner.

14. Övriga frågor: • Klubben firar 70 år i år. På klubbens hemsida finns historik att läsa.

Det bör särskilt omtalas att medlemmen Harry Berlin, som gick bort i vintras, var med vid klubbens bildande.

15. Mötets avslutande: Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av årsmötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Per Nichols Fredrik Hultin Olle Hult Sekreterare KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

Närvarande: 18 medlemmar Årsmöte 2017-03-15 19.00 i Villa Brevik

1. Mötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna.

2. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning och mötet anses beslutsmässigt.

3. Carl-Gustav Lönnborg väljs till ordförande.

4. Som justeringsmän väljs Fredrik Hultin och Olle Hult.

5a. Föredragning av verksamhetsberättelse: Carl-Gustav Lönnborg föredrog verksamhetsberättelsen och det konstateras att olika aktiviteter förlöpt bra under året. Härvid noteras särskilt följande.

Avloppspumpen synes ha använts friskt under året. Den har använts cirka 600 gånger under året.

Ungdomsverksamheten har stöttats genom Lidingö Jolleseglare. Under höstmötet togs frågan upp om det skulle gå att aktivera ungdomsverksamheten i båtsällskapet. Efter det att ordföranden gjort en förfrågan om detta har ett fåtal svar inkommit. Den som svarat att han kan åta sig detta är John Tengström. Detta tas upp senare under frågan om val.

Ordföranden redovisar aktiviteter som avser Ekskär. Styrelsen har gjort tillsyn på den ön. Härutöver har kommunen halverat miljötillsynsavgiften för klubben med anledning av att verksamheten är så välskött att det inte finns anledning att ta ut full avgift.

Kommunen har lämnat ifrån sig båtkön och det nya systemet verkar fungera bra.

Ekonomihanteringen har flyttats över i ett nytt system.

I övrigt se bifogad handling.

5b. Arbeten utförda under det gångna året: Detta framgår av verksamhetsberättelsen men följande noteras särskilt.

Nytt kontrollsystem för vaktpassen har införskaffats. Därmed har det gamla systemet med manuell klocka mönstrats ut.

5c. Redovisning av resultat- och balansrapport: Redovisning av resultat- och balansrapport för 2016 gjordes av Carl-Gustav enligt utlagda handlingar. KBS har god ekonomi och god likviditet.

Kostnader och intäkter har inte förändrats radikalt sedan räkenskapsår. Kostnadsmassan har minskat och det ger sammantaget ett resultat på 208 tkr vilket är det högsta någonsin.

I sammanhanget noteras särskilt att avgifterna för vaktpass ökat. Det är i sig inte önskvärt men det kan ändå konstateras det inte är samma individer som år från år inte går vaktpass. Det är av vikt att betona att vaktpassen är viktiga för klubben då det motverkar stölder. Det är bra om passen sprids ut och att fler går pass på våren. Vi bör påminna om detta i samband med arbetskvällarna på vår och höst.

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

När det gäller balansräkningen så kan konstateras att det föreligger medlemsfordringar i redovisningen men dessa är nu betalda. Kassan har ökat till 606 tkr och det egna kapitalet har ökat med det som motsvarar resultatet. Det är således ett bra eget kapital.

När det gäller noter finns inget särskilt att påpeka.

6. Föredragning av revisionsberättelse: Föredragning av revisionsberättelse gjordes enligt anteckningar från revisor Olle Hult och Björn Engdahl. Revisorerna hade inga anmärkningar avseende det gångna året och tillstyrker att bokslutet ska fastställas. Revisorerna Olle Hult och Björn Engdahl tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Det påskrivna bokslutet fastslås av årsmötet. Det beslöts att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa årets resultat till 208 389 SEK.

Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

7. Val av styrelseledamöter och suppleanter: a. Allan Lundin omvaldes på 2 år som styrelsemedlem och vice ordförande. b. Per Nichols valdes att fullgöra uppgift som sekreterare under årsmötet. Med anledning av arbetssituationen kan inte Per Nichols under nu kommande verksamhetsår ingå i styrelsen och vara sekreterare. Emellertid finns intresse av detta och längre fram kommer detta vara möjligt. Intill dess kan Per Nichols medverka vid behov under året i detta arbete. c. Rein Kuum omvaldes på 2 år som hamnkapten. d. Rune Torp omvaldes på 2 år som övrig ledamot i styrelsen.

8. Val av revisorer: a. John Tengström valdes, som revisor på 2 år.

9. Val av representanter till Lidingö Båtförbund: a. Allan Lundin omvaldes på 2 år. b. Rune Torp omvaldes på 2 år.

10. Val av slipförmän och övriga funktionärer: a. Slipförmän: Lasse Köhler omvaldes på 2 år som slipförman. b. Nöjeskommitté: Yvonne Jergard omvaldes på 2 år som representant i nöjeskommittén c. Vice vaktchef: Bror Kuum omvaldes på 2 år. d. Ungdomssektion: John Tengström valdes på 2 år. e. Valberedning: Magnus Håkansson omvaldes på 2 år.

11. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för år 2017: Bifogas detta protokoll. Härvid påtalas särskilt att slipen ska ordnas under året. Det kommer därutöver att ordnas med olika faciliteter bl.a. durk till uppkörningsrampen och kontroller av byggnadernas tekniska skick.

Samma avgifter föreslås, se nedan.

12. Beslut om avgifter: • Ingen förändring av avgifterna. • Styrelsen fastslår dessa avgifter.

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

13. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen: • Inga motioner.

14. Övriga frågor: • Klubben firar 70 år i år. På klubbens hemsida finns historik att läsa.

Det bör särskilt omtalas att medlemmen Harry Berlin, som gick bort i vintras, var med vid klubbens bildande.

15. Mötets avslutande: Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av årsmötesdeltagarna.

Vid protokollet Justeras

Per Nichols Fredrik Hultin Olle Hult