Käppala

Båtsällskap

MILJÖN

Som alla vet är avfallshanteringen idag ett växande problem. Allt större

krav ställs på oss alla, och särskilt på oss båtägare. Vi hanterar

relativt stora mängder kemiska medel inklusive bränsle och förorsakar därmed

miljöpåverkan. Iakttag följande så bidrar Du till en bättre miljö.

1. Spillolja i spilloljetanken se nedanstående bild, som finns i KBS miljöcontainer. Eventuellt tomemballage kastas i en speciell därför avsedd soptunna.

2. Uttjänta ackumulatorer, båtbatterier, skall levereras till av Lidingö Stad anvisad deponiplats av båtägaren.

3. Småbatterier skall läggas i därför avsedd behållare.

4. Färgburkar med intorkad färg läggs särskild behållare i miljöcontainern.

5. Färgburkar med flytande färgrester räknas som miljöfarligt

avfall och skall därför läggas i den miljöcontainern

6. Tag hem allt returemballage såsom tomglas, ölburkar och dylikt.

7. Wellpappkartonger och liknande får ej ställas utanför soptunnorna utan skall rivas sönder i lämpliga stycken och läggas i någon av tunnorna.

8. Om möjligt skall sliprester insamlas.

9. Varje båtägare skall följa gällande lagstiftning om lämpliga bottenfärger.

Du som båtägare uppmanas att på alla sätt bidra så att vi får en bra

miljö i Sällskapet och slipper anmärkningar vid bland annat

miljöinspektioner. Har du frågor vänd Dig till någon i Miljögruppen inom

Sällskapet.

 

Ny beräkning av hur många båtar som bottenmålas helt eller delvis. Information om båtbottentvättar och miljövänlig glykol.

 

Uppföljning av att båtar med giftfärg samlar upp spill och rester vid tvätt på land.

 

 

 

 

 

* Hösten 2016