Höstmöte

Käppala

Båtsällskap

Närvarande: 13 medlemmarHöstmöte 2016-11-09

19.00 i Villa Brevik

 

1.Informationsmötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna.

 

2.Carl-Gustav Lönnborg väljs till ordförande.

 

3.Som justeringsmän väljs Hans Barke och Juri Tuks.

 

4.Utförda arbeten

Toapumpen i hamnen:

Den bedöms ha pumpat mellan 500-600 pumpningar. Det betyder emellertid inte att det fungerat varje gång. Problemet med pumpen är att det inte kan komma in luft i slangen i samband med pumpning. Då fungerar det inte. Ett råd är att då sticka ned munstycket i vattnet, öppna kranen och vänta några sekunder varvid luften kommer att försvinna. Härefter kan pumpen startas några sekunder och sjövatten sugas upp varefter ventilen kan stängas och slangen flyttas till båten. Problemet med luft i sugslangen blir då löst för det aktuella pumptillfället.

 

Tyvärr har pumpen även använts till att suga upp kölvatten.

 

Pumpen har i övrigt fungerat bra under hela säsongen och den är nu avstängd.

 

Nya platser i sjön

10 stycken nya platser har under säsongen lagts ut på B-bryggan.

 

Numreringar av bryggor

Nya numreringar har gjorts på en bryggsida. Nya nummerplåtar har också anskaffats till en brygga.

 

Ny slip

Arbete pågår med detta. Rein Kuum och Lasse Köhler jobbar med detta. Det kommer bli en kraftig anordning.

 

Sjösättningsrampen

Gallret kommer att bytas ut på rampen då det blivit rostigt.

 

Möbler

Det har köpts en del nya möbler från IKEA till klubbstugan.

 

5.Rapport från kassören (inte närvarande men rapport från ordföranden)

 

Det nya ekonomisystemet fungerar utmärkt. Det är i större utsträckning en molntjänst.

 

Likviditeten är mycket god.

 

Det ser inte ut att behöva bli några avgiftshöjningar.

 

Det kommer göras inköp under året för att räddningsstegar ska byggas på bryggorna.

 

Det är nu endast två personer som har restnoterat sina medlemsavgifter men i övrigt ser det mycket bra ut.

 

 

 

6.Rapport från vaktchefen (inte närvarande men Rein Kuum rapporterar)

 

Det har under säsongen sett i stort sett bra ut. Det kunde dock ha varit fler bemannade vaktpass i början på säsongen. Det ser ut som att de flesta har gått vakt mot slutet av säsongen.

 

Härefter har vaktchefens verksamhetsberättelse inkommit vilken infogas kursivt här nedan:

 

Vaktchefens verksamhetsberättelse 2015-2016

 

Den gångna säsongen har som vanligt inte bjudit på några alarmerande händelser. Det kan vi tacka våra vakter och den ständigt närvarande allmänheten för. Vad gäller "vaktandet", så har intresset varit ungefär lika stort som de tidigare åren. Ca. 70% av de möjliga vaktpassen har varit besatta. När man tittar på vårat medlemsregister och den åldersfördelning som finns så har vi med nuvarande regelverk svårt att besätta fler pass. Kanske något att fundera över.

 

Det årliga smolket i bägaren, är som vanligt att man inte läser de instruktioner som finns i vaktboken. Det är svårt att veta vad man heter och vilken bryggplats man har. Hoppas som vanligt på en bättring.

 

Avslutningsvis vill jag bara säga: Töm din båt själv, annars är det någon annan som gör det.

 

Väl mött inför nästa vaktsäsong.

 

Thomas Gilbert

Vaktchef

 

7.Rapport från LBF och Ekskär (Allan Lundin inte närvarande men ordföranden rapporterar)

 

Båtregistret har tagits över av Lidingö Båtförbund. Det är således inte kommunen som handlägger detta längre. Tanken är att avgiften ska ligga på i vart fall 300 kronor per år.

 

Lidingö Båtförbund söker nya styrelseledamöter.

 

Årsmötet där kommer snart att äga rum.

 

När det gäller Ekskär så kan konstateras att bojarna är omlagda, att bastuaggregatet bytts ut samt att hela stället har fått ett ordentligt lyft genom arbete av arkitekten Åke Nygren från Katrinelunds båtklubb.

 

8.Beslut om viktiga dagar under året 2017

 

Viktiga dagar för verksamheten under nästa år är beslutat enligt följande:

 

 

Årsmöte onsdagen den 15 mars 2017 kl. 19.00.

 

Vaktboken läggs ut fredagen den 21 april 2017.

 

Sjösättning lördagen den 29 april 2017.

 

Hamnarbete onsdagen den 10 maj 2017.

 

Hamnarbete onsdagen den 6 september 2017.

 

Framplockning lördagen den 30 september 2017.

 

Torrsättning lördagen den 7 oktober 2017.

 

9.Ordningsregler inför vintern

 

Märk båtar och trailers med sommarplatsens nummer. Märkning ska även ske med namn och telefonnummer.

 

Beakta reglerna om hur båtarna får täckas avseende höjd och färg på presenning. Det är viktigt att det är vita eller gröna presenningar som används. Det har nu satts upp presenningar med andra färger och det är inte acceptabelt utan dessa måste bytas ut.

 

10.Övriga frågor

 

Rein Kuum föredrar:

Nya metallspiraler kommer att köpas för att sättas i ändarna på y-bommarna. De nuvarande spiralerna är inte bra och många är trasiga.

 

Soptunnorna är stängda för vintern. Detta till förebyggande av att det slängs skräp i dem som klubben då måste betala bortforsling av.

 

Gamla heltäckningsmattor som är fastspikade i brygganordningarna kan tas bort.

 

Besiktning av hamnen har utförts av Lidingö stad. När det gäller C-bryggan så kan en del av stockarna komma att bytas ut. När det gäller asfalt samt fyllning av gropar så uppgavs under besiktningen att detta är ett ansvar för den tekniska förvaltningen. Härutöver så ska B-bryggan åtgärdas när det gäller en av övergångarna mellan pontonerna. Avloppspumpen bedömdes som bra och välskött. Avslutningsvis diskuterades också den grop som finns vid slipen där det finns ett önskemål om att den ytan skulle kunna asfalteras.

 

Juri Tuks tar upp frågan om att det skulle vara av stort värde om fler yngre medlemmar kunde knytas till olika aktiviteter i klubben. Det blir allt fler som är äldre i klubben och på lång sikt kan detta vara en särskild utmaning. Det behövs deltagande i olika funktioner för att klubben ska fungera i längden. Man kan diskutera vad som skulle kunna vara nya aktiviteter i klubben som skulle attrahera även yngre medlemmar till att vara aktiva i verksamheten. Frågan skulle kunna diskuteras på ett årsmöte eller vid något annat tillfälle t.ex. i samband med sjösättning. Under mötet diskuteras ett förslag med innebörd att ungdomar skulle kunna få tillgång till ett fåtal platser för mindre segelbåtar och till subventionerat pris.

 

Ett särskilt tack framförs av mötesdeltagarna till Lasse Kohler som utfört en hel del hantverksarbeten i hamnen under säsongen.

 

11.Mötets avslutande

 

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

 

Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av mötesdeltagarna.

 

 

 

 

Vid protokolletJusteras

 

 

Per NicholsHans BarkeJuri Tuks

Sekreterare