Höstmöte

Käppala

Båtsällskap

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP

Box 3121, 181 03 Lidingö www.kappalabatsallskap.se

Närvarande: 26 medlemmar

Höstmöte 2017-11-08

19.00 i Villa Brevik

1.Informationsmötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna. CarlGustav Lönnborg väljs också till ordförande.

2.Som justeringsmän väljs Bror Kuum och Henrik Hj elt.

3.Utförda arbeten

a)Nytt ronderingssystem

Det gamla systemet med en klocka i vilken man vred om en nyckel har tagits bort. Det nya systemet är helt elektroniskt. Det är lättare att följa upp och systemet har fungerat bra under säsongen.

Fråga har uppkommit om det verkligen är nödvändigt med ett uppföljningssystem. Det har bedömts som ett bra system som säkerställer att ronderingen verkligen blir utförd.

b)Nya livbojar

Det har införskaffats nya livbojar.

c)Toatömning

Strax under 400 tömningar har gjorts under säsongen. Systemet har krävt underhåll i form av luftning men om systemet hanteras rätt så fungerar allt bra. Det har framförts till konstruktören av systemet att det skulle vara bra om en automatisk luftning kunde installeras.

Denna tömningsstation ska kunna försörja ett stort geografiskt område och med hänsyn till det är det möjligen förvånande att det inte är en högre nyttjandegrad av anläggningen.

d)Miljöregler

Det har utförts en miljöbesiktning även detta år. Lidingö stad inspekterar de milj öanordningar som finns i hamnen samt de regler som gäller kring detta.

4.Rapport från kassören (inte närvarande men ordföranden rapporterar)

Cirka 600 tkr i kassan.

Närmare 12 tkr i intäkt från gästplatserna.

Det kan konstateras att ekonomin är god.

5.Rapport från vaktchefen (inte närvarande men ordföranden rapporterar)

Det har funnits drygt 300 vaktpass tillgängliga och av dessa har 242 stycken varit bemannade.

Vi har varit förhållandevis förskonade från inbrott och stölder. En båt har dock olovligt brukats under en dag. En båt längst ut på B-bryggan har det slangats bränsle från.

I Kyrkviken (LBK) har 4-5 båtar utsatts för stöld av motorer. Även i Sticklinge har tillgrepp av motordelar (underhus) skett.

Det är viktigt att man tittar till sin båt under vintern inte minst med anledning av risken för att ställningar m.m. kan blåsa sönder.

6.Rapport från LBF och Ekskär (Allan Lundin inte närvarande men ordföranden rapporterar)

Årsmöte i LBF kommer att äga rum nästa vecka.

Vad som redovisades vid det förra höstmötet, nämligen att båtkön hanteras av LBF är värt att upprepa. Systemet synes fungera bra.

Överskottet för LBF kan användas för olika syften. Det föreslås att det exempelvis skulle kunna användas till ungdomsverksamhet eller för att öka säkerheten i båtklubbarna. Detta kommer att framföras på det kommande årsmötet i LBF.

Allmän diskussion om hur man skulle kunna väcka liv i ungdomsverksamheten även i vår klubb. Det hade varit trevligt att ha ungdomsverksamhet men det är inte lätt att arrangera då det kräver ett omfattande föräldraengagemang.

Lidingö Jolleseglare har ett behov av stöd för reparationer av ungdomarnas båtar. Om någon har överblivna reservdelar så är det välkommet att skänka dessa. Vår ordförande kommer att fråga Lidingö Jolleseglare vilket behovet är och den listan kommer att distribueras i klubben.

När det gäller Ekskär finns inget särskilt att rapportera.

7.Beslut om sjösättningsdag för året 2018

Sjösättning lördagen den 28 april 2018.

8.Ordningsregler inför vintern

Genomgång av reglerna vilka inte är nya.

a)Täckning

b)Elanslutningar

c)Egen upptagning med trailer

d)Tampar/förtöjningslinor

e)Glykol i presenningstyngder och utsläpp vid konservering

f)Märkning av båtar

9. Övriga frågor

Ordföranden föredrar:

Lidingö stad håller på och inventerar sin mark. Det finns en diskussion i staden om huruvida man skulle kunna använda marken i båtklubbarna för bostadsändamål. I det avseendet är Käppala troligen inte av större intresse.

Med anledning av detta kan det diskuteras om klubbarna borde köpa marken av staden. Det finns både för- och nackdelar med detta. Till nackdelarna hör att det medför ett omfattande ansvar för underhåll och drift av själva markområdet. Det nuvarande systemet innebär också en utjämning av kostnaderna mellan båtklubbarna på ön. Det finns också en risk för att det i framtiden kan bli en diskussion om miljöansvaret för området. Den som har synpunkter på detta kan med fördel skicka ett mejl till ordföranden. Frågan bedöms inte vara högaktuell men synpunkter emottas tacksamt.

Övrigtförslag under mötet:

Det borde gå att ordna bättre belysning. Hamnområdet är mörkt. Det är dock en utmaning att montera sådan belysning så att det inte stör omgivande bebyggelse.

Det är också ett problem med fågelspillning på båtarna. Man får använda sig av olika anordningar för att skrämma fåglarna såsom rovdjur i plast; ormar, örnar m.m.

En motion om vaktverksamheten har inkommit

Det har kommit en motion inför nästa års årsmöte som avser att reglerna för vakthållning borde ändras så att även de som fyllt 70 år borde gå vakt. Resonemanget bygger på att den som orkar ha båt borde orka gå vakt. Vidare föreslås i motionen att det kanske vore bra om småbarnsföräldrar befriades från vaktpass. Motionen får tas upp på årsmötet.

Rein Kuum:

Påminner om att alla båtar ska ha täckning. Detta för att det ska se bra ut i hamnen.

10. Mötets avslutande

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av mötesdeltagarna.

Justeras

Bror KuumHenrik Hjelt