Käppala

Båtsällskap

 

 

 

 

 

 

 

 Höstmöte 2018-11-07 19.00 i Villa Brevik

 

 

 Närvarande: 20 medlemmar

 

1. Informationsmötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna. CarlGustav Lönnborg väljs också till ordförande. 2. Som justeringsmän väljs Magnus Håkansson och Henrik Hjelt. 3. Utförda arbeten

 

a) TBT-mätning

Vid Lidingö Stads senaste miljöbesiktning så varslade kommunen om att klubbarna måste överväga ett handlingsprogram för detta ämne, en tennförening. Vår klubb har därefter genomfört en mätning tillsammans med Talluddens båtklubb. Mätningen gav resultatet att det är en handfull båtar som har detta ämne i bottenfärgen. Mätningstekniken innefattar röntgenteknik och ger en indikation om att ämnet kan finnas men det säger inte på vilket djup ämnet finns i färglagren. Av Transportstyrelsens hemsida framgår att det inte finns några nationella gränsvärden för båtskrov. När det gäller just TBT så är dock kravet att det ska tas bort eller kapslas in.

 

b) Nya ”pinnar” för tampar

Det har satts upp nya pinnar för att hänga upp tamparna på. Alla har inte bort men de i sämst skick har bytts ut. Det har dock framkommit att några av de nya pinnarna är för svaga och viker sig vid belastning av tunga tampar. Detta kommer att åtgärdas.

 

c) Toatömning

Det har gjorts cirka 900 tömningar under säsongen vilket är rekord. Under säsongen har också monterats en avluftningsanordning som gör att pumpen fungerar väl även om det kommer in luft i anslutningen mellan sugslang och båt.

 

d) GDPR-policy Klubben har ett GDPR-dokument antagits. Det som återstår nu är att de som levererar den datatjänst klubben använder ska ingå ett avtal med vår klubb så att frågan om ansvar enligt GDPR blir löst.

 

e) Momsfrågan Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det ska vara moms för båtplatser såväl på land som i vattnet. Det kommer troligen medföra att priset för platserna går upp i motsvarande mån.

 

f) Elförsörjningen till C-pontonen

Denna gick sönder under vintern med det är åtgärdat. Lidingö Stad står för denna kostnad.

 

g) Bojekan

Denna sjönk under våren men den är bärgad. Det kan konstateras att den är

skadad. Det återstår att se hur frågan ska lösas. Det bojekan används till idag är att lägga upp trasiga bommar och bojar på för att på plats utföra reparationer. Den används också för att besiktiga gästbojarna.

 

h) Kättingen till vågbrytaren

Kättingen till vågbrytaren har reparerats då den håll på att rosta sönder.

 

i) Swish

Klubben har infört Swish för betalning från gästande båtar. Detta har fungerat mycket bra under säsongen.

 

j) Inspektion av slipen med hjälp av dykare

Dykare har inspekterat slipen. De första cirka 6 metrarna under vattenytan är i dåligt skick. Den totala längden är cirka 30 meter men de djupare delarna är i bra skick.

4. Rapport från kassören (inte närvarande men ordföranden rapporterar)

 

Ekonomin är god.

 

Samtliga medlemmar har betalat för sina platser inklusive en del påminnelseavgifter.

 

5. Rapport från vaktchefen (inte närvarande men ordföranden rapporterar)

 

Det har tyvärr varit 62 obevakade nätter under sommaren. De som inte har fullgjort sin vaktskyldighet kommer debiteras en avgift. Flera har satt upp sig på vaktpass men sedan inte fullgjort vakttjänsten.

 

Året har varit lugnt från stöldsynpunkt. Det har försvunnit en del pallningsvirke som troligen eldats upp.

 

Noteringar om olika brister som skrivits in i pärmen har också åtgärdats t.ex. lampor som inte fungerat.

 

Under mötet diskuteras ett system på Bosön som går ut på att alla medlemmar tilldelas ett vaktpass. De som inte kan fullgöra sitt vaktpass den tilldelade tiden får byta med någon annan. Man kan överväga om de som inte gått vakt under sommaren skulle kunna fullgöra vaktpass under vintersäsongen. Det finns ett bevakningsbehov även under vintern men behovet är som störst på sommaren. Mötet diskuterar om det inte vore motiverat med att erinra de som inte går vakt att det är en skyldighet i enlighet med stadgarna.

 

Under mötet diskuteras också om det är möjligt att gå ett vaktpass där den som satt upp sig på ett vaktpass men sedan inte dyker upp. Det finns i princip inget hinder mot detta då det är viktigt att så många nätter som möjligt blir bevakade.

 

Det kan övervägas om det skulle gå att förlänga vaktsäsongen så att det också blir två veckor före sjösättning och två veckor efter sjösättning. Det skulle förvisso troligen ge totalt sett färre bemannade pass men en bättre bevakning då båtarna är som mest utrustade.

Ytterst - och i värsta fall - kan man bli av med sin båtplats om man inte fullgör sina skyldigheter enligt stadgarna.

 

6. Rapport från LBF och Ekskär (Allan Lundin inte närvarande men ordföranden rapporterar)

 

LBF tog över båtkösystemet från Lidingö Stad för två år sedan. Den avgift som kösystemet genererar har gett en intäkt för LBF. En del av dessa intäkter har använts till att hålla Ekskär i gott skick.

 

Årsmöte i LBF kommer att äga rum de närmaste veckorna.

 

7. Beslut om sjösättningsdag för året 2019

Sjösättning lördagen den 27 april 2019.

 

8. Ordningsregler inför vintern

 

Genomgång av reglerna vilka inte är nya.

 

a) Täckning

 

b) Elanslutningar

 

c) Egen upptagning med trailer

 

d) Tampar/förtöjningslinor

 

e) Glykol i presenningstyngder och utsläpp vid konservering

 

f) Märkning av båtar

 

9. Övriga frågor

 

Förslag om att det sätts upp en lampa på baksidan av mastskjulet. Den platsen är relativt undanskymd.

 

Fågelskrämman på B-pontonen sitter lite olyckligt då den riskerar att trassla till tilläggning. Det kan övervägas om detta kan ändras något. Själva fågelskrämman är effektiv.

 

Frågan om ungdomsverksamhet: Man skulle kunna erbjuda ungdomar i klubben att få gå utbildning för förarbevis. Detta skulle då avse ungdomar/barn till medlemmar i klubben.

 

Rein Kuum informerar om att det är viktigt att hälla spillolja i fatet för detta ändamål i vår miljöcontainer.

 

10. Mötets avslutande

 

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av mötesdeltagarna. Vid protokollet Justeras

 

Per Nichols

Sekreterare

 

Justeras

Magnus Håkansson Henrik Hjelt