KBS Miljöcontainer

 

 

 

 

 

 

MILJÖN


Som alla vet är avfallshanteringen idag ett växande problem. Allt större
krav ställs på oss alla, och särskilt på oss båtägare. Vi hanterar
relativt stora mängder kemiska medel inklusive bränsle och förorsakar därmed
miljöpåverkan. Iakttag följande så bidrar Du till en bättre miljö.

 

1. Spillolja i spilloljetanken se nedanstående bild, som finns i KBS miljöcontainer. Eventuellt tomemballage kastas i en speciell därför avsedd soptunna.
2. Uttjänta ackumulatorer, båtbatterier, skall levereras till av Lidingö Stad anvisad deponiplats av båtägaren.
3. Småbatterier skall läggas i därför avsedd behållare.
4. Färgburkar med intorkad färg läggs särskild behållare i miljöcontainern.
5. Färgburkar med flytande färgrester räknas som miljöfarligt
avfall och skall därför läggas i den miljöcontainern
6. Tag hem allt returemballage såsom tomglas, ölburkar och dylikt.
7. Wellpappkartonger och liknande får ej ställas utanför soptunnorna utan skall rivas sönder i lämpliga stycken och läggas i någon av tunnorna.
8. Om möjligt skall sliprester insamlas.
9. Varje båtägare skall följa gällande lagstiftning om lämpliga bottenfärger.
Du som båtägare uppmanas att på alla sätt bidra så att vi får en bra
miljö i Sällskapet och slipper anmärkningar vid bland annat
miljöinspektioner. Har du frågor vänd Dig till någon i Miljögruppen inom
Sällskapet.

 

Käppala

Båtsällskap