Klicka här för att se KBS  Vaktordning

 

Klicka här för att se KBS   Stadgar 

 

Upplysningar till nya medlemmar i Käppala Båtsällskap

    1.                                      Den nyckel Du kommer att få passar till:

Klubbshuset, Slipboden, Bom vid ramp, Vinsch till mastkran, stolpar för spänningsuttag och grindar.

2.                                      Nyckel till klubbens toalett hänger i slipboden

3.                                      Läs noga igenom klubbens ordningsföreskrifter (se nedan) och stadgar (se ovan)

4.                                      Observera att ordningsreglerna innehåller bestämmelser för förtöjning och regler för att ta bort förtöjningsanordningar på vintern.

5.                                      Du är skyldig att fullgöra vaktpass samt arbetspass enligt de bestämmelser som årsmötet och styrelsen bestämmer.

6.                                      Om Du inte fullgör Din skyldighet att fullgöra vaktpass och arbetsplikt kommer Du att debiteras en straffavgift som årsstämman beslutar. Kontrollera alltid i vaktboken vad som gäller (vaktboken ligger i klubbstugan). Beslut om arbetsdagar sänds ut till samtliga medlemmar och finns uppsatt på anslagstavlan på klubbhuset.

7.                                      Du som är segelbåtsägare skall se till att rigg och fall inte väsnas genom att slå mot masten.

8.                                      Observera att Du inte äger rätt att hyra ut Din plats till annan eller tillfälligtvis upplåta Din plats. Om Du lägger annan båt, än Din ordinarie anmälda båt, på Din plats skall Du anmäla detta till den administrative hamnkaptenen.

9.                                      Om Du byter båt så är Du inte återförsäkrad att få en ny plats som passar den nya båten.

10.                                  Om Du erhållit sommarplats så innebär detta inte att Du erhållit vinterplats. Du måste alltid anmäla till den administrative hamnkaptenen om Du vill ha vinterplats.

11.                                  Observera att en hastighet av 3 knop gäller i hamnen.

12.                                  Klubbens bryggor får endast användas för lastning och inte för längre eller kortare förtöjning.

13.                                  Se alltid till att Du håller Din båt försäkrad.

14.                                  Styrelsens och funktionärernas kontaktuppgifter finns anslagna på klubbstugan. Ta alltid kontakt med en av dessa om Du har frågor.

15.                                  Käppala Båtsällskap är tillsammans med samtliga övriga båtklubbar på Lidingö medlem i Lidingö Båtförbund. Lidingö Båtförbund äger ön Eksär som utnyttjas som gemensam klubbholme.

16.                                  Tänk alltid på vår miljö och följ angivna miljöbestämmelser.

                                                                                    

 

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP
Antagna vid årsmötet 2003
Bilaga till KBS stadgar antagna 1996.


ALLMÄNT
Dessa ordningsföreskrifter är antagna som komplement till Sällskapets stadgar. Medlem som ej följer ordningsföreskrifterna kan efter beslut, i enlighet med stadgarna, uteslutas ur Sällskapet.
I enlighet med antagna stadgar och föreskrifter och mot bakgrund av i
Sällskapet utvecklad praxis förekommer verksamheter som är av
obligatorisk karaktär för medlemmarna. Så till exempel är vakthållning
av hamnområdet under sommarsäsongen obligatorisk för medlemmar med
sommarbåtplats, se av Sällskapet utfärdad "Vaktordning". Vidare är ett
pass för hamnarbete per säsong obligatoriskt. Medlemmen kan fritt välja vilken av de två kvällarna han vill göra sitt hamnarbete. Underlåtenhet att delta medför debitering av extraavgifter (straffavgifter) för vederbörande medlem. På årsmötet bestäms storleken avgällande avgifter.
Medlem som har vinteruppläggningsplats är även skyldig delta vid bort- respektive framplockning av pallningsvirke, bockar, vaggor och dylikt efter sjösättning respektive före torrsättning.
Medlem som väljer att ej delta i Sällskapets gemensamma sjö- och torrsättning är skyldig att följa de särskilda instruktioner som lämnas av styrelsen vid sådan sjö- respektive torrsättning.
Medlemmar som ej innehar båt, ävensom juniorer, är ej skyldiga delta i
nämna aktiviteter men frivilliga insatser är däremot alltid välkomna.

FÖRTÖJNING
Större delen av Sällskapets förtöjningsplatser är inordnade mellan bommar. Endast ett fåtal platser är avsedda för bojförtöjning såsom nockplatser på pontonerna samt gästplatser. För förtöjning mellan bommar har utvecklats en praxis som framgår av bifogade förtöjningsexempel. I samband härmed gäller följande:
1. Förtöjning mellan bommar skall vara sådan att båtrörelserna blir
begränsade d.v.s. vid våg- eller vindpåverkan skall båten ej slå mot
bommarna. Fendrar skall finnas mellan båt och bommar som
säkerhet.
2. Förtöjningen skall vara fjädrande, vilket lämpligen uppnås genom
förtöjningsfjädrar av stål eller gummi, se nämnda förtöjningsexempel.
3. Undvik användande av hakar i förtöjningslinor om ej hakarna kan
säkras tillförlitligt.
4. Påpekande från hamnkapten eller annan av Sällskapets
styrelseledamöter angående brister i förtöjningen skall åtgärdas snarast
möjligt.
5. När båt lämnar förtöjningsplats för torrsättning eller
avflyttning skall i samband därmed såväl förtöjningsfjädrar som linor
borttages från brygga och bommar.
6. Förtöjning vid mastbryggan för riggning, avriggning eller
motorlyft får ej ta längre tid i anspråk än vad som påkallas av det
arbete som skall utföras. För undvikande av olyckor får dock ett dylikt
arbete under inga omständigheter ske under tidspress.
7. Förtöjning vid lastkaj är tillåten endast för utförande av kortare uppdrag.
8. Segelbåtar som ligger förtöjda skall ha löpande fall och dyl.
ansatta så att de ej slår mot masten eller smattrar för vinden. Ävenledes skall segel vara beslagna så att de ej utgör vindfång.
9. Bojar skall vara försedda med reflexmärkning av lämpligt slag.
10. Om ej annat förordnas skall bojarna tagas upp för vintern i god tid
före bojekans torrsättning.


TORRSÄTTNING OCH SJÖSÄTTNING
1. Muntlig turordning gäller till mastkran.
2. Innan mast lägges i mastskjulet borttages spridare och annan
skrymmande utrustning. Iakttag stor försiktighet vid inläggning och
uttagning av master och riggmaterial. Korta master skall om möjligt
läggas längst upp i förrådet. Master och tillhörande riggmaterial skall
vara märkta med innehavarens namn och adress.
3. När båt lämnar bryggan för torrsättning skall förtöjningsdon medtagas.
4. Vid sjö- och torrsättning med kran får endast de personer som är
direkt engagerade i arbetet uppehålla sig inom arbetsområdet. Utsedd
lagledare leder arbetet. Föräldrar ansvarar för att barn ej uppehåller
sig inom riskområde.
5. Båtägare, eller den han utsett, skall vid torr- och sjösättning infinna
sig vid utsatt tid samt delta i arbetet med samtliga båtar i egna gruppen.
6. Varje båtägare är personligen ansvarig vid sjö- respektive torrsättning av egen båt för att korrekta instruktioner lämnas till kranförare eller annan ansvarig. Detta oberoende av vilken torr- eller sjösättningsanordning som används. Vid upptagning med kran skall båten vara märkt på sådant sätt att kranens sling placeras på rätt sätt. Om skada uppkommer, vid upptagning i Sällskapets regi, är Sällskapet eller annan ansva rig endast om givna instruktioner eller anvisningar ej följts.


TORRSÄTTNING
1. Båt skall vara uppallad med flerdubbel säkerhet samt stöttad så att sättningar i marken vid t. ex. tjälskott eller liknande inte leder till säkerhetsrisker. Bockar skall vara rätt dimensionerade och försedda med plattor eller dylikt så att de ej sjunker ned i markunderlaget.
2. Om Sällskapet stöttor användes vid pallning i samband med
torrsättning skall de snarast ersättas med egna stöddon så att Sällskapets
stöttor kan frigöras för vidare användning. Utbyte av stöttor måste ske
med aktsamhet så att inte säkerheten åsidosättes.
3. Vid användning av Sällskapets högtryckstvätt och slangar gäller
turordning enligt upptagningsföljd.
4. Det åligger båtägare att tillse att den egna båten ej förorsakar
utsläpp av olja, kemikalier eller andra negativa miljöpåverkande utsläpp.
5. Upptagning av båt medelst slipvagn får ske först efter samråd med slipförman.
6. Dispens från ordinarie torrsättning kan medges. Dock får inga båtar
ligga på land under tiden 1/6-15/8.
7. Täckning av torrsatta båtar skall vara sådan att den ger ett snyggt
och välvårdat intryck.
8. Iögonenfallande färger på täckningsmaterial är icke tillåtna. Grönfärgad
täckningsmateriel rekommenderas.
9. Täckning bör kontrolleras flera gånger under uppläggningssäsongen, och vid behov justeras och ansättas, speciellt efter blåst och givetvis i samband med snö.
10. Båt, pallning eller stöttor skall synligt märkas med båtägarens namn.
11. Båt, som ligger kvar i vattnet under vinterperioden, som räknas under tiden 15/12 till 15/3, blir debiterad en avgift vars storlek beslutas av årsmötet.


SJÖSÄTTNING
1. Båtägare skall tillse att båten är i sjösättbart skick.
2. Efter sjösättning placeras pallningsmaterial på anvisad plats för
gemensam stapling. Pallningsmaterial skall vara ordentligt buntat och
märkt med båtägarens namn samt fritt från utstickande spikar och dylikt.
Löst material som ej är uppmärkt betraktas som Sällskapets egendom.
3. Om Sällskapets stöttor användes vid pallning av båt i samband med
sjösättning skall dessa frigöras för vidare användning dock utan att
göra avkall på säkerheten.
4. Sjösättning av båt medelst slipvagn får ske först efter samråd med
slipförman.
5. Dispens från ordinarie sjösättning kan medges. Dock får inga båtar
ligga på land under tiden 1/6 till 15/8. Tillfälliga reparationer får
dock utföras på land.

EL och VATTEN
1. All el-anslutning till båten skall följa de säkerhetsföreskrifter som anslagits på
klubbhusets anslagstavla.
2. Uppvärmning av båten eller annan krävande el-förbrukning får endast ske efter tillstånd från styrelsen. Kontinuerligt får endast batteriladdare på högst 0,2 A (50W) vara inkopplat.
3. Installation av ispropeller eller annan isförhindrande utrustning sker efter tillstånd från styrelsen.
4. Sällskapets vattenposter får utnyttjas för färskvattenfyllning samt avtvättning av båten. För all annan användning måste styrelsens tillstånd inhämtas.


BOJEKAN
1. Undersök spelet noga så att Du blir förtrogen med dess konstruktion och funktion.
2. Länsa ekan vid behov.
3. Vid utläggning eller flyttning av sten får under inga omständigheter spelet släppas fritt. Hög rotation på spelet kan förorsaka personskador.
4. Märk bojsten och kätting noga om Du lämnar dem vid strandkanten.
5. Låt den schakel som sitter i kättingen på speltrumman vara kvar.
6. Gammal ståltråd och annat skräp skall kastas bland grovsopor.
7. Gör rent efter Dig!


MILJÖN
Som alla vet är avfallshanteringen idag ett växande problem. Allt större
krav ställs på oss alla, och särskilt på oss båtägare. Vi hanterar
relativt stora mängder kemiska medel inklusive bränsle och förorsakar därmed
miljöpåverkan. Iakttag följande så bidrar Du till en bättre miljö.
1. Spillolja i spilloljetanken, som finns i
KBS miljöcontainer. Eventuellt tomemballage kastas i en speciell därför avsedd soptunna.
2. Uttjänta ackumulatorer skall levereras till av Lidingö Stad anvisad deponiplats av båtägaren.
3. Småbatterier skall läggas i därför avsedd behållare.
4. Färgburkar med intorkad färg läggs särskild behållare i miljöcontainern.
5. Färgburkar med flytande färgrester räknas som miljöfarligt
avfall och skall därför läggas i den miljöcontainern
6. Tag hem allt returemballage såsom tomglas, ölburkar och dylikt.
7. Wellpappkartonger och liknande får ej ställas utanför soptunnorna utan skall rivas sönder i lämpliga stycken och läggas i någon av tunnorna.
8. Om möjligt skall sliprester insamlas.
9. Varje båtägare skall följa gällande lagstiftning om lämpliga bottenfärger.
Du som båtägare uppmanas att på alla sätt bidra så att vi får en bra
miljö i Sällskapet och slipper anmärkningar vid bland annat
miljöinspektioner. Har du frågor vänd Dig till någon i Miljögruppen inom
Sällskapet.


BRANDSKYDD
1. Se alltid till att fungerande brandsläckare finns ombord.
2. Kontrollera regelbundet gasolanläggning ombord.
3. Kontrollera regelbundet bränsleledningar ombord.
4. Kontrollera åtminstone en gång per år elinstallationen och
särskilt ledningar och kontakter som ligger i närheten av bränslesystem.
Om Du är osäker kontakta en fackman!
5. Håll rent i motorutrymmen.
6. Förvara ej gasolflaskor och lättantändliga lösningsmedel ombord när båten är
vinterupplagd.
7. Om bränsle förvaras ombord under vinteruppläggningsperioden
skall det, väl tillslutet, förvaras i den ordinarie installerade bränsletanken. Alltså ej i lösa dunkar.
8. Arbeten med blåslampor, hetluftpistoler och liknande måste ske
med stor aktsamhet. Tänk på att brand i egna båten snabbt kan sprida sig till intilliggande och förorsaka katastrof.


FÖRSÄKRINGAR.
1. Varje båtägare ansvarar för att båten är tillfredställande försäkrad i alla delar under hela året. Detta innefattar bland annat ansvar samt sjösättnings och
uppläggningsskador.


ÖVRIGT.
1. Varje medlem är skyldig att hjälpa till med bevakningen av våra båtar sommartid som vintertid. Om någon ser något ovanligt eller okända personer i klubben skall detta noteras och rapporteras till styrelsen.
2. Varje medlem skall vara medveten om klubbområdets utsatta läge i stadsbilden och uppträda på ett sådant sätt att klubbområdet alltid ser snyggt och välvårdat ut.

 

Käppala

Båtsällskap