Klicka här för KBS Höstmötesprotokoll 

 

 

 Årsmöte 2014-03-19

 

19.00 i Villa Brevik    Närvarande: 21 medlemmar

 

1. Mötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg hälsar alla välkomna och berättar om Lidingö

Jolleseglare och deras önskemål om hjälp.

2. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning och mötet anses beslutsmässigt.

3. Carl-Gustav Lönnborg väljs till ordförande.

4. Som justeringsmän väljs Juri Tuks och Per Nichols.

5a Föredragning av verksamhetsberättelse: Pål Ljungberger föredrog

verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen bifogas.

5b Arbeten utförda under det gångna året.

Carl-Gustav Lönnborg föredrog övriga arbeten. Carl.-Gustav berättade vidare om

renoveringen av mastkranen och sjösättningsrampen.

5c Redovisning av resultat- och balansrapport för 2013 gjordes av kassören Leif Broberg

enligt utlagda handlingar. KBS har god ekonomi och god likviditet.

Vaktpassen samt städ-och straffavgifter har blivit något lägre. Det beror på att

medlemmar blivit bättre på att utföra sina uppgifter.

Intäkterna är i stort sett oförändrade.

Arrendeavgifter är i stort sett oförändrade.

Reparationskostnaderna var något högre än 2012.

KBS hade ett underskott på 39 952kr för 2013.

KBS har 371 000 SEK i tillgångar och Eget Kapital på 338 000 SEK.

Depositioner avser nycklar.

Minskade vattenavgifter beror på att vi i år inte haft någon vattenläcka 2013 motsvarande

den som drabbade oss 2012.

Vi har en sund likviditet i KBS.

6. Föredragning av revisionsberättelse gjordes enligt anteckningar av revisor Olle Hult.

Revisorerna hade inga anmärkningar avseende det gångna året och tillstyrker att

bokslutet ska fastställas. Revisorerna Olle Hult och Anna Hadenius tillstyrker att

styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

Det påskrivna bokslutet fastslås av årsmötet. Det beslöts att i enlighet med styrelsen

förslag att fastställa årets resultat till – 39 952 SEK

Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

7. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

a. Carl-Gustav Lönnborg omvaldes på 2 år som styrelsemedlem och ordförande.

b. Leif Broberg omvaldes på 2 år som styrelsemedlem och kassör.

c. Lars Andrén omvaldes på 2 år som styrelsemedlem och vice hamnkapten.

d. Rune Torp omvaldes på 2 år som styrelsemedlem.

8. Val av revisorer.

a. Olle Hult omvaldes som revisor på 2 år.

9. Val av representanter till Lidingö Båtförbund.

a. Carl-Gustav Lönnborg omvaldes på 2 år.

b. Leif Broberg omvaldes på 2 år.

10. Val av slipförmän och övriga funktionärer.

a. Slipförmän: Bror Kuum omvaldes på 2 år.

b. Nöjeskommitté: Ingen har erbjudit sig att ställa upp.

c. Vaktchef: Thomas Gilbert omvaldes på 2 år.

d. Valberedning: Per Nichols nyvaldes på 2 år.

Carl-Gustav Lönnborg berättade för mötesdeltagarna om vad nöjeskommittén arbete

innebär. Inga medlemmar erbjöd sig att ta sig an posterna.

11 Styrelsens förslag till verksamhet och budget för år 2014. Budget föredrogs av

kassören Leif Broberg enligt utlagda handlingar. Budgeten fastslås av årsmötet.

Budgeten för reparationer och underhåll ökas med 50 000 SEK.

Budgeterat underskott för 2014 är 85 000 SEK. Detta grundar sig på att KBS har god

kassa och likviditet. Ny belysning har installerats på bryggorna och det belastar 2014.

Per Nichols föreslår att vi höjer försäkringsbeloppet för KBS byggnader. Styrelsen

ska titta på frågan.

Juri tog upp frågan om budgetering av intäkter på ej utförda vaktpass.

Budgeten fastslogs av årsmötet.

12 Beslut om avgifter

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter. Årsmötet fastslår oförändrade avgifter.

13 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

14 Redovisning av styrelsens handlingsplan för miljöarbete.

Carl-Gustav redogjorde för handlingsplanen som har redovisats för Staden.

Fokus är att öka båtklubbens användande av båtbottentvätten. KBS ska ha så få

bottenmålade båtar som möjligt. Staden vill att inga båtar ska bottenmålas från 2016,

KBS har gett som målsättning att 50 % av båtarna inte ska bottenmålas.

Grundregeln enligt Staden är att allt vatten som används vid högtryckstvätt om båten

är bottenmålad ska samlas upp och deponeras.

Staden vill att all glykol som används vid vinterkonservering ska samlas upp och

deponeras. Detta gäller även all glykol vid sjösättning.

Damm vid blästring ska samlas upp av presenningar och förhindras spridas i naturen

och slipdamm ska samlas upp av en dammsugare.

Miljöstationen ska klara att hantera all uppsamling och deposition. KBS har nu även

en uppsamling för glykol.

KBS uppmanas också att slagvatten ska tas om hand deponeras. Uppmaning är att

använda uppsugningsdukar.

KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP

Från 1 april 2015 skall enligt lag all latrin från båtar samlas upp i septiktankar och

tömmas på avsedda platser. Carl-Gustav har föreslagit att en tömningsstation ska

upprättasvid infarten till Kyrkviken samordnat med Lidingö Båtförbund.

KBS kommer sannolikt att skriva ett nytt 2-årsavtal för båtbottentvätten.

15 Antagande av nya ordningsregler (uppdatering av miljöföreskrifter).

Årsmötet antar de nya föreslagna ordningsföreskrifter.

16 Övriga frågor

Patrik Björklund, ordförande i Lidingö Jolleseglare på Bosön berättar om deras

verksamhet. Ambitionen är att få fram fler båtintresserade ungdomar. C:a 200 går i

seglarskola varje sommar. De ska arrangera junior-SM i jollesegling helgen efter

midsommar. Det är Sveriges största segeltävling med cirka 600 båtar och de har

önskemål om frivilliga funktionärer till tävlingen. De har köpt in 2 katamaraner och

vill köpa fler och söker stöd för detta.

Kontakt för frivilliga som vill ställa upp som funktionär ska det komma ut

information om vid senare tillfälle.

Årsmötet ger styrelsen mandat att skänka 35 000 SEK till Lidingö Jolleseglare för

inköp av en ytterligare segelbåt om vissa villkor uppfylles. Båten som inköpes ska

vara av typ katamaran t.ex. Spitfire och båten ska ha namnet Käppala Båtsällskap

eller liknande som bevis på vår donation.

Spiraler på bojarna för att hänga linor på är dåliga. Styrelsen ska titta på möjlighet att

införskaffa nya.

Fråga om byte av båtplats för större båt avhandlades. Medlem får själv sätta upp

anslag på klubben och kontakta medlemmar för fråga om byte.

17 Mötets avslutande

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.

Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av

årsmötesdeltagarna.

 

Vid protokollet

Pål Ljungberger

 

Justeras

Juri Tuks      Per Nichols

 

     

               

Käppala

Båtsällskap