Vaktordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKTORDNING


ALLMÄNT
Käppala Båtsällskap har beslutat att hamnen nattetid skall vaktas av medlemmarna under sommarsäsongen.

Detta innebär att samtliga medlemmar, vilka har sommarplats i hamnen är skyldiga att genomföra det antal vaktpass per medlem som beslutas av Årsmötet.

Undantagna från skyldighet att fullgöra vaktpass är medlemmar som fyllt 70 år. Du som fyllt 70 år skall meddela detta skriftligen till Styrelsen.
Lägsta ålder för att räknas som vaktansvarig och för att vaktpass skall anses giltigt är 18 år.
För medlemmars bokning av vaktpass och för registrering av utförda vaktpass är en vaktbok upprättad. Denna finns tillgänglig i klubbhuset under säsongen. Datum för vaktbokens utläggning i klubbhuset meddelas på Årsmötet och anslås i hamnen.

För uppgift om den aktuella straffavgift som utdebiteras vid utebliven vaktgång gå till fliken "Avgifter" under menypunkten "Aktuellt".


 

ORDNINGSBESTÄMMELSER FÖR VAKT ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 1996
1. Medlemmar mellan 18 och 70 år med sommarplats i hamnen är skyldiga att genomföra 4 (fyra) vaktpass per säsong. Begreppet vaktpass definieras enligt följande: 1 (ett) vaktpass innebär att en person går vakt mellan kl. 22.00 – 02.30 eller 02.30 – 06.00. Om två personer, t.ex representerade en båt, går vakt en hel natt d.v.s från 22.00 – 06.00 avverkas 4 (fyra) vaktpass.
2. Det åligger nämnda medlemmar att i tid boka de vaktpass som vederbörande planerar utföra under säsongen. Varje medlems vaktpass skall i möjligaste mån spridas över säsongen.
3. Enligt Båtsällskapets stadgar utses på Årsmötet en vaktchef och en vice vaktchef, vilka har att övervaka att vaktordningen följes. Om medlem måste ändra bokade vaktpass skall vaktchefen meddelas. Vaktchefen skall tillse att betingelserna i hamnen är sådana att vaktpass kan genomföras på ett säkert sätt och att ett fungerande vaktur finnes i klubbhuset.
4. Varje vaktgång skall med hänsyn till säkerheten genomföras av två personer tillsammans, varvid hamnens pir och pontoner skall avpatrulleras minst fyra gånger per pass. Det åligger vakthavande att nogsamt ha hamnen under uppsikt även mellan patrulleringarna. Se vidare bifogade vaktinstruktioner.
5. Medlem som går mer än stipulerade fyra vaktpass kan efter överenskommelse med vaktchefen erhålla ersättning av Båtsällskapet härför.
6. Medlem som uteblir från vaktpass debiteras en straffavgift vars storlek framgår under fliken "Avgifter". Systematiskt uteblivande från vaktpass kan i enlighet med stadgarna resultera i uteslutning ur Båtsällskapet.
7. Under vaktpass är annan verksamhet än att vakta medlemmarnas båtar förbjuden, undantaget utomhusaktiviteter såsom på- och avmastning. Ertappas vakthavande med annan verksamhet eller att densamme avvikit från hamnområdet utan giltig orsak ogiltigförklaras vaktpasset.

Käppala

Båtsällskap