Käppala

Båtsällskap

 

Årsmöte 2020-03-11

Kl. 19.00 på Vattenverket Kottlasjön

    

Närvarande: 23 medlemmar                                                                                                             

 

Mötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna.

 

Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning och mötet anses beslutsmässigt. 

 

Carl-Gustav Lönnborg väljs till ordförande.

 

Som justeringsmän väljs Fredrik Hultin och Olle Hult.

 

 Föredragning av verksamhetsberättelse: 

 Carl-Gustav Lönnborg föredrog verksamhetsberättelsen och det konstateras att olika aktiviteter förlöpt bra under året. Härvid noteras särskilt följande.
 

TBT-mätningen. Detta har gjorts på det sätt som framgår av verksamhetsberättelsen såsom också framgår av förra årets protokoll. Nu avvaktas ett förslag från Havs- och Vattenmyndigheten på hur båtar som behöver det ska kunna åtgärdas. 


Tömning av båttoaletter har fungerat på ett bra sätt under säsongen. Vissa problem med oavsiktligt insug av luft har åtgärdats. 


Information om utbildning för förarbevis genom Lidingö Båtförbunds försorg.

 Arbeten utförda under det gångna året:

 Detta framgår av verksamhetsberättelsen men följande noteras särskilt.

 Klubbstugan har underhållits. 

 Ny hastighetsbegränsningsskylt på vågbrytaren har anskaffats.
Lampa på vågbrytaren har installerats.
En lampa på mastskjulet har installerats.
En ny mellanbro har lagts på B-bryggan.
Lördagen den 25 april 2020 är det sjösättning.

 

Redovisning av resultat- och balansrapport: 

Redovisning av resultat- och balansrapport för 2019 gjordes av Carl-Gustav enligt utlagda handlingar. KBS har god ekonomi och god likviditet. 

 

Kostnader och intäkter har inte förändrats radikalt sedan föregående räkenskapsår. 

 

I sammanhanget noteras särskilt att intäkterna för vaktpass har minskat.

Kostnader för upptagning har inte förändrats nämnvärt. Förbrukningsinventarier har ökat. Intäkten för båtkön som nu administreras av LBF har medfört att kostnaden för respektive klubb har minskat. Klubben har ett positivt resultat som, även i år, är något lägre än föregående räkenskapsår.

 

När det gäller balansräkningen så kan konstateras att det inte finns några avskrivningar som är av intresse längre. Klubben har en stark kassa. 

 

När det gäller noter finns inget särskilt att påpeka

Föredragning av revisionsberättelse:
Föredragning av revisionsberättelse gjordes enligt anteckningar från revisor Olle Hult och John Tengström (John ej närvarande vid mötet). Revisorerna hade inga anmärkningar avseende det gångna året och tillstyrker att bokslutet ska fastställas. Revisorerna Olle Hult och John Tengström tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

Det påskrivna bokslutet fastslås av årsmötet.  Det beslöts att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa årets resultat till 98 610 SEK.

 

Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018. 

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Calle Lönnborg omväljs till ordförande för en period om två år.

Per Nichols omväljs som sekreterare för en period om två år.

Leif Broberg omväljs som kassör ledamot för en period om två år.

 

Val av revisorer:

Olle Hult omvaldes som revisor för en period om två år.

 

Val av representanter till Lidingö Båtförbund:

Calle Lönnborg omväljs för en period om två år.

Leif Broberg omvaldes för en period om två år.

 

Val av slipförmän och övriga funktionärer:

Administrativ hamnkapten: Lars Andrén omvaldes för en period om ett år (ett år på egen begäran därom).

Vaktchef: Thomas Gillberg omvaldes för en period om två år.

Valberedning: Henrik Bergman omväljs för en period om två år.

 

Styrelsens förslag till verksamhet och budget för år 2020: 

Bifogas detta protokoll. 

Avgifter föreslås, se nedan.

 

Beslut om avgifter:

  • Sommaravgifterna kommer att sänkas något. Stämman godkänner detta förslag. 
  • Styrelsen fastslår avgifter efter stämman. Information finns också på klubbens hemsida.

 

Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen:

  • Inga motioner men övriga frågor enligt nedan tas upp.

 

Övriga frågor:

En allmän diskussion om hur LBF använder sina medel för allmänna frågor som gynnar båtlivet och klubbarnas verksamhet.

Diskussion om huruvida det skulle gå att anskaffa någon form av förvaring för båtmotordrev.

Diskussion om arbeten kring slipen. Det ligger för närvarande nere då det visat sig vara förenat med stora kostnader att åtgärda den nu.

Bojekan är dyr att reparera och det framstår inte som försvarligt att reparera den. Besiktning av gästbojarna görs med dykare och bojekan fyller inte någon funktion för det ändamålet heller.

Information att det är bra för miljön att tampar som innehåller plast bör brännas i ändarna för att det inte ska hamna plast i vattenmiljön.

Mötets avslutande:

Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 

 

Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av årsmötesdeltagarna. 

 

                                  Vid protokollet

        Per Nichols

        Sekreterare

 

                                             Justeras


Fredrik Hultin                                                                      Olle Hult