Käppala

Båtsällskap

 Årsmötesprotokoll 2019 KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP 

Närvarande: 26 medlemmar Årsmöte 2019-03-20 19.00 i Villa Brevik


1. Mötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna.


2. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning och mötet anses beslutsmässigt.


3. Carl-Gustav Lönnborg väljs till ordförande.


4. Som justeringsmän väljs Fredrik Hultin och Olle Hult.


5a. Föredragning av verksamhetsberättelse:
Carl-Gustav Lönnborg föredrog verksamhetsberättelsen och det konstateras att olika aktiviteter förlöpt bra under året. Härvid noteras särskilt följande. TBT-mätningen. Detta har gjorts på sätt som framgår av verksamhetsberättelsen. Under hösten gjordes en mätning. Någon form av lösning får tas fram tillsammans med kommunen.
Tömning av båttoaletter har fungerat på ett bra sätt under säsongen. Vår anläggning för detta är öppen och det är härigenom möjligt för båtar från andra klubbar att använda anläggningen. Avsikten med denna öppenhet är också att det är en god miljögärning.
GDPR. Policy är antagen. Denna finns på hemsidan. Klubben har så få personuppgifter som möjligt om varje medlem.


5b. Arbeten utförda under det gångna året:
Detta framgår av verksamhetsberättelsen men följande noteras särskilt.
Bojekan diskuteras eftersom den bojeka vi har är trasig. Vi får se om det är möjligt att reparera den på något rimligt sätt.
Reparation av elförsörjningen till C-pontonen har genomförts.

5c. Redovisning av resultat- och balansrapport:
Redovisning av resultat- och balansrapport för 2018 gjordes av Carl-Gustav enligt utlagda handlingar. KBS har god ekonomi och god likviditet.
Kostnader och intäkter har inte förändrats radikalt sedan föregående räkenskapsår.
I sammanhanget noteras särskilt att intäkterna för vaktpass har ökat något. Kostnader för upptagning har ökat och det avser kranen. Det som avser förtäring och underhållning utgörs av kostnader för exempelvis arbetskväll och årsmöte. Klubben har ett positivt resultat som är något lägre än föregående räkenskapsår.
När det gäller balansräkningen så kan konstateras att det inte finns några avskrivningar som är av intresse längre. Klubben har en stark kassa.
När det gäller noter finns inget särskilt att påpeka.


6. Föredragning av revisionsberättelse: Föredragning av revisionsberättelse gjordes enligt anteckningar från revisor Olle Hult och John Tengström. Revisorerna hade inga anmärkningar avseende det gångna året och tillstyrker att bokslutet ska fastställas. Revisorerna Olle Hult och John Tengström tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Det påskrivna bokslutet fastslås av årsmötet. Det beslöts att i enlighet med styrelsens förslag att fastställa årets resultat till 151 936 SEK.
Årsmötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.


7. Val av styrelseledamöter och suppleanter: a. Magnus Håkansson väljs till vice ordförande för en period om två år varigenom Allan Lundin på egen begäran entledigas från det uppdraget. b. Rein Kuum omväljs som hamnkapten för en period om två år. c. Rune Torp omväljs som ledamot för en period om två år.


8. Val av revisorer: a. John Tengström omvaldes som revisor för en period om två år.


9. Val av representanter till Lidingö Båtförbund: a. Olle Hult nyväljs för en period om två år. b. Rune Torp omvaldes för en period om två år.


10. Val av slipförmän och övriga funktionärer: a. Slipförmän: Lasse Köhler omvaldes för en period om två år som slipförman. b. Nöjeskommitté: Yvonne Jergard omvaldes för en period om två år som representant i nöjeskommittén. c. Vice vaktchef: Bror Kuum omvaldes för en period om två år. d. Ungdomssektion: John Tengström uppger att han kan vara behjälplig med denna uppgift om behov uppkommer genom att ungdomsverksamheten återupptas i klubben. e. Valberedning: Lars Johan Waclaw nyväljs för en period om två år.


11. Styrelsens förslag till verksamhet och budget för år 2019: Bifogas detta protokoll. Härvid noteras särskilt att klubben siktar på ett resultat om minus 33 tkr med anledning av att det inte finns något uttryckligt skäl till en ökad kassa.
Härutöver föreslås att Lidingö Jolleseglare erhåller sponsring med 18 tkr. Stämman accepterar detta särskilda förslag.
Avgifter föreslås, se nedan.

12. Beslut om avgifter: • Sommaravgifterna kommer att sänkas med 10%, se bifogat förslag. Härtill tas frågan upp om styrelsen har mandat att eventuellt sänka avgifterna för gästplatserna om det är motiverat under året. Stämman godkänner detta förslag. • Styrelsen fastslår avgifter enligt bifogat förslag.


13. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen: • Inga motioner men övriga frågor enligt nedan tas upp.


14. Övriga frågor: Diskussion om det skulle kunna installeras en värmekabel till färskvattenanläggningen så att färskvattnet skulle kunna slås på tidigare på säsongen. Det konstateras härvid att den första delen av denna anläggning ligger djupt i marken så att det inte är något problem i den delen. Det är inte realistiskt att dra värmekabel ut till alla tappställen. Man däremot undersöka om det skulle vara möjligt att ordna vatten fram till klubbhuset tidigare på säsongen. Styrelsen kommer att undersöka detta.
Härutöver diskuteras miljöfrågan med utgångspunkt från att det tidigare talats om en spolplatta. På årets båtmässa visades en produkt som används genom att en uppfångningsanordning läggs under den båt som rengörs. I den anordningen fanns en renare anslutet som möjliggör separation av de giftiga ämnena. Styrelsen kan titta på detta förslag för att se om det är realistiskt att använda för vår klubb.
Vidare diskuteras om klubben skulle kunna skaffa en så kallad drevvagn med vilket de medlemmar som själva vill hantera drev skulle kunna göra det. Styrelsen åtar sig uppgiften att titta på om detta är en realistisk lösning.


15. Mötets avslutande: Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.
Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av årsmötesdeltagarna.Vid protokollet                                     JusterasPer Nichols                                 Fredrik Hultin    Olle Hult 

Sekreterare