Båtsällskap

Käppala

Svenska Sjö Båtklubbsförsäkring för KBS

Utskriftsdatum: 2019-11-27 Avser tiden: 2020-01-01 - 2020-12-31


Försäkringsomfattning Högsta ersättningsbelopp Utökad förmögenhetbrottsförsäkring 4 prisbasbelopp Utökad rättsskyddsförsäkring 7 prisbasbelopp Utökad styrelseansvarsförsäkring 6,5 prisbasbelopp Gruppolycksfall 10 prisbasbelopp

Försäkrade objekt Försäkringsvärde, Kr 780 - Byggnad 520 175 Beskrivning: KLUBBSTUGA 40 M2, FRI GRUND, PLINTAR, Adress: KÄPPALA, Ort: LIDINGÖ KOMMUN

781 - Byggnad 416 140 Beskrivning: MASTSKJUL MED FÖRVARINGSSKÅP, Adress: KÄPPALA, Ort: LIDINGÖ KOMMUN


Grundförsäkring omfattning

Observera att om försäkring finns tecknad i annat försäkringsbolag som kan omfatta samma skadehändelser så gäller inte denna gruppförsäkring. Självrisken utgör 20 % av prisbasbeloppet per skada såvida inte annat anges nedan. För kompletta villkor, kontakta Svenska Sjö.


EGENDOM

Försäkringen omfattar fast och lös egendom som tillhör båtklubben eller båtförbund. Försäkringen omfattar även hyrd, lånad eller leasad egendom som klubben ansvarar för eller har åtagit sig att försäkra. Dessutom ersätts datautrustning, datamedia, medlemsregister, ritningar och arkivalier. Försäkringen omfattar dock ej båtar. Högsta ersättningsbelopp är 2 prisbasbelopp per skadetillfälle. Försäkringen gäller för skada inom Sverige genom brand, storm, åsknedslag m.m. inbrott, uppsåtlig skadegörelse, vattenläckage och rån. För stöldbegärlig egendom och pengar som inte förvaras i låst värdeskåp (enligt svensk standard 3150) är dock ersättningen begränsad till 20 % av prisbasbeloppet.

OBS! För att inbrottsförsäkringen ska gälla ska klubbens lokaler vara låsta med godkända lås (Stöldskyddsföreningen ger gärna goda råd): Högre belopp för byggnader och lös egendom kan tecknas som tilläggsförsäkring.

 

VAD OMFATTAS INTE AV FÖRSÄKRINGEN Bryggor, bommar och bojekor samt båtar i övrigt omfattas inte av försäkringen. Försäkringen ersätter inte skador som uppkommit som en följd av tidigare skada, exempelvis stilleståndsersättning för båt.


HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING

Ersätter efter ersättningsbar egendomsskada uteblivna hyresintäkter i upp till 12 månader. Dock maximalt 2 prisbasbelopp. Exempel på skador som kan ersättas är uteblivna hyror för båtplats eller lokal.


EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Ersätter skäliga extrakostnader för att efter ersättningsbar egendomsskada upprätthålla klubbens verksamhet i normal omfattning. Ersättning kan utgå i maximalt 12 månader och med maximalt  2 prisbasbelopp.

Teckna tilläggsförsäkring direkt med Svenska Sjö

Tilläggsförsäkringar (Ex fullvärde för byggnader och utökade försäkringsbelopp) tecknas av  respektive klubb direkt med Svenska Sjö.

Ring 010-490 49 00. Tala gärna med Barbro Blomqvist eller Lena Sarfjäll-Englund, som är  våra specialister på båtklubbsförsäkringar hos Svenska Sjö. De kan även nås via e-post:  info@svenskasjo.se


STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör båtklubben. Ordförande och styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar och kan bli personligt ansvariga för oaktsamhet. Försäkringen ersätter eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot styrelsemedlem samt omfattar ombuds- och rättegångskostnader upp till 5 prisbasbelopp. Ingen  självrisk utgår.

 

ANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som kan åsamkas båtklubben och gäller för all verksamhet som anses vara normal verksamhet för en båtklubb. Försäkringsbeloppet är 5 000 000 kr vid sak- och  personskada. Vid skada på omhändertagen egendom är ersättningsbeloppet begränsat till 2 000 000 kr. Vid lyft eller transport av båt är ersättningen begränsad till 1 000 000 kr. Båtägarens båtförsäkring  gäller dock alltid i första hand. Självrisken vid skada på båt som lyfts och/eller transporters med mobilkran är 50 % av prisbasbeloppet. Högre försäkringsbelopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

 

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Omfattar skada som klubbens medlem, styrelseledamot eller funktionär genom förmögenhetsbrott (stöld, förskingring och bedrägeri, dvs. för brott som faller inom ramen för allmänt åtal) åsamkar klubben. Försäkringsbeloppet är 2 prisbasbelopp. Högre belopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.

 

RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING

Omfattar skäliga och nödvändiga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål. Försäkringsbeloppet är 5 prisbasbelopp. Självrisken är vid varje skadetillfälle 20 % av prisbasbeloppet samt 20 % av överskjutande belopp. För att kunna utnyttja rättskyddsförsäkringen är det ett krav att ärendet först har prövats av SBU:s juridiska nämnd. Högre belopp kan tecknas som tilläggsförsäkring.


OLJESKADA PÅ ANNANS EGENDOM Försäkringen gäller för skada genom oförutsedd utströmning av olja eller annan brandfarlig vätska på annans egendom (inkl. arrenderad/hyrd egendom). Med olja menas också andra typer av vätskor som förvaras i eller används av cistern, rörsystem, fordon eller liknande anordningar. Utreder och företräder klubben vid tvist samt utbetalar ev skadestånd upp till 1 mkr.


OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband med all aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar samt utanför klubbens område i samband med av klubben, SBU samt förbund utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt eller seglingstävling. Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet  och omfattar då även resorna till och från besiktningsområdet. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp.