Käppala

Båtsällskap

 

Höstmöte 2019-11-06
kl.19.00 Vattenverket Kottlasjön

 

Närvarande: 30 medlemmar 


Informationsmötet öppnas, Carl-Gustav Lönnborg som hälsar alla välkomna. Carl-Gustav Lönnborg väljs också till ordförande.

Som justeringsmän väljs Magnus Håkansson och Göran Lindstedt.


Utförda arbeten
a) Ordföranden redogör för utförda arbeten enligt mejl daterat 27 september.
b) Övriga frågor
Det kommer bli möjlighet till utbildning för förarbevis i Lidingö båtförbunds regi. Det kommer under våren och information om detta kommer per mejl. För ungdomar i klubben kommer det bli en subvention såsom en del av ungdomsverksamheten i klubben.
Det har gjorts en hamnbesiktning. Det finns en träskoning vid en av bryggorna som kommer att åtgärdas. En av C-bryggornas pontoner har en skada i betongen och det kommer att åtgärdas. Härtill kommer landfästet till den bryggan att förbättras.
Härtill har klubben framfört önskemål till Lidingö stad om att vändplanen på området asfalteras. Möjligen skulle klubben kunna bekosta att asfaltering sker där mastarbeten sker.
Rapport från kassören (inte närvarande men ordföranden rapporterar)
Ekonomin är god och bokföringen är helt uppdaterad.
Rapport från vaktchefen
Vaktchefen rapporterar. Det är mycket positivt att det är fler vaktpass som varit bemannade.
Rapport från LBF och Ekskär
Ordföranden rapporterar att LBF har problem med att hitta volontärer för arbete i LBF. Om man är intresserad så är det välkommet med deltagande. Härtill har ekonomin stärkts i och med att LBF tagit över båtkön från Lidingö stad. LBF har bestämt att man kommer satsa mer
på verksamheter såsom ungdomsutbildning, sjöräddningsfrågor m.m. KBS har 5 röster på kommande årsmöte i LBF.
Beslut om sjösättningsdag för året 2020
Sjösättning lördagen den 25 april 2020.

Ordningsregler inför vintern

Genomgång av reglerna vilka inte är nya.
a) Täckning
b) Elanslutningar
c) Egen upptagning med trailer
d) Tampar/förtöjningslinor
f) Märkning av båtar
Övriga frågor
Det är bra om de stegar som eventuellt lämnas under båtar på land också låses fast. Lösa stegar kan innebära att man underlättar för inbrott. Det är därför viktigt att stegar låses fast.
Det diskuteras om det skulle vara möjligt att slå på vattnet i klubben en vecka innan sjösättning. Detta måste avvägas mot risken för frysning. Klubben kan överväga att om en omkoppling skulle kunna göras så att vattnet kopplas på tidigare och stängs av senare utan att
inkoppling sker på pontonerna. En möjlig lösning skulle kunna vara att man har ett eller två tappställen som byggs in och isoleras mot kyla.
Ett förslag uppkommer om att belysning skulle kunna installeras på vågbrytaren.
Mötets avslutande
Årsmötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse.
Fredrik Hultin höll ett intressant föredrag om årets tuffa tävling i Gotland runt.
Kvällen avslutas med förtäring och dryck som intogs med välbehag av
mötesdeltagarna.


Vid protokollet                             Justeras

Per Nichols         Magnus Håkansson     Göran Lindstedt

Sekreterare