Käppala

Båtsällskap

 

MILJÖN


Som alla vet är avfallshanteringen idag ett växande problem. Allt större krav ställs på oss alla, och särskilt på oss båtägare. Vi hanterar relativt stora mängder kemiska medel inklusive bränsle och förorsakar därmed miljöpåverkan.Iakttag följande så bidrar Du till en bättre miljö.


1. Spillolja i spilloljetanken, se nedanstående bild, som finns i KBS miljöcontainer. Eventuellt tomemballage kastas i en speciell därför avsedd soptunna.


2. Uttjänta ackumulatorer, båtbatterier, skall levereras till av Lidingö Stad anvisad deponiplats av båtägaren.


3. Småbatterier skall läggas i därför avsedd behållare.


4. Färgburkar med intorkad färg läggs särskild behållare i miljöcontainern.


5. Färgburkar med flytande färgrester räknas som miljöfarligtavfall och skall därför läggas i den miljöcontainern.


6. Tag hem allt returemballage såsom tomglas, ölburkar och dylikt.


7. Wellpappkartonger och liknande får ej ställas utanför soptunnorna utan skall rivas sönder i lämpliga stycken och läggas i någon av tunnorna.


8. Om möjligt skall sliprester insamlas.


9. Varje båtägare skall följa gällande lagstiftning om lämpliga bottenfärger.


Du som båtägare uppmanas att på alla sätt bidra så att vi får en bramiljö i Sällskapet och slipper anmärkningar vid bland annat miljöinspektioner. Har du frågor vänd Dig till någon i Miljögruppen inom Sällskapet.

Handlingsplan för miljöarbetet i KBS


2013-09-03

KBS har följande handlingsplan för att minska utsläpp av miljöfarliga produkter i närmiljön.


Vinter 2013/14

Inventering av giftbottenfärgsanvändning för vinterliggare. Målade och förbättringsmålade båtar 22%, resterande inriktade på att använda båtbottentvätt.


Våren 2014

KBS beslutar om nya miljöregler och inköp av miljöanpassad sliputrustning. Information till medlemmarna att KBS eftersträvar giftfri a båtbottnar.


Våren 2014

Inventering av båttoaletter samt information till medlemmarna om nya tömningsregler. Samordning av tömningsställen med staden och LBF påbörjad.


Vinter 2014/15

Uppföljning av bottenmålning visade att färre båtägare målar samt att inga mjuka färger används. Tillstånd har erhållits från Länstyrelsen att hantera toalettömning i hamnen. Anläggningen ska användas av ett antal båtklubbar på Lidingö.


Våren 2015

Information till medlemmarna om regler angående giftfri botbotten, toalettömning och nya toalettömningsstationen.


Hösten 2015

Uppföljning av hur vinterkonservering sker och hur slipmaterial samlas in. Toalettömningsstationen har utfört 550 tömningar. Problem med att pumpen suger luft. Övriga användande båtklubbar har visat sin uppskattning av det arbete som KBS lagt ner på tömningsstationen.


Våren 2016

Uppföljning av bottenmålning och toalettömningsanvändning. Information till medlemmar om miljövänlig glykol.


Hösten 2016

Uppföljning av hur båtar med giftfärg samlar in spill och rester vid tvätt på land.


Våren 2018

Vid årets miljöinspektion från Lidingö Stad meddelade man att man skulle lägga större vikt på båtar som var målade med Tributyltenn (TBT). Denna färg förbjöds 1989. KBS har inventerat hur många båtar som är vinterliggare och är äldre än från 1991 vilket visade sig vara 20 stycken. Dessa ska under hösten mätas för TBT. Därefter upprättas en plan för ev. åtgärder.

Har Du en båt som är målad före 1991,är vinterliggare och inte ännu rapporterat det, ber vi Dig anmäla detta på klubbens mailadress.

Vi har även en ambition att så långt som möjligt undvika ny bottenmålning.  Endast 20 stycken har bättrat eller nymålat under våren och dessa är medvetna om vilka färger som får användas. Vi rekommenderar användning av de båtbottentvättar som finns under sommaren. Tänk särskilt på att göra en bottentvätt innan upptagningen i höst så att vi slipper spill på marken.