Käppala

BåtsällskapSTADGAR FÖR  KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP 

 

§ 1   ORGANISATIONSFORM

Käppala Båtsällskap är en ideell förening grundad den 24 april 1947.

Medlemskapet är personligt. Föreningen följer i övrigt praxis för ideella föreningars verksamhet och medlemmarna utser genom val en styrelse som verkställande organ.

§ 2   ÄNDAMÅL

Sällskapet har till ändamål att

• förvalta den mark och den fasta egendom i form av bryggor m m som, genom avtal med Lidingö Stads ställts till Sällskapets förfogande,

• fördela båtplatser för sommar- och vinterdisposition till Sällskapets medlemmar,

• upprätthålla god hamnordning,

• verka för en god klubbanda och medlemmarnas gemensamma trevnad,

• verka för sjösportens främjande,

• bedriva juniorverksamhet,

• som medlem i Lidingö Båtförbund verka för samordning av för Liding specifika frågor och värna om båtlivet på Lidingö,

• i måna av möjlighet tillhandahålla gästplatser.

§ 3   MEDLEMSKAP

Mom 1. 

Ansökan om medlemskap sökes skriftligen till sällskapet. En grund för medlemskap är att anmälan om båtplats ingivits till Lidingö Stads fritidskontor och att vederbörande blivit registrerad i den allmänna båtkön. Företräde äger sådan sökande som är bosatt i Käppala eller dess närområden. Det ankommer på Sällskapets styrelse att efter prövning och genom styrelsebeslut antaga sökande till ny medlem.

Likaså ankommer det på styrelsen att besluta antagandet av sökande till ny medlem utan båt såsom exempelvis familjemedlem, junior och liknande

Mom 2. 

Mellan Sällskapet och båtägaren upprättas skriftligt avtal som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Mom 3. 

Det åligger varje medlem att följa de stadgar, regler, bestämmelser och ordningsföreskrifter som är beslutade och utfärdade av Sällskapet och att utan dröjsmål erlägga aviserade avgifter såsom medlemsavgifter och båtavgifter.

§ 4   BÅT

Mom 1. 

Varje medlems båt skall vara minst ansvarighetsförsäkrad.

Mom 2. 

Vinterplatskölistan kompletteras och aktualiseras en gång per år i samband med torrsättning. De ansökningar som inkommit till styrelsen under året ordnas i den följd som motsvarar det år de fick sommarplats i klubben och första nya namn sätts sedan efter sista namnet i kön.

Mom 3. 

Medlem som innehaft båtplats i form av kaj, svaj och/eller vinteruppläggningsplats men för tillfället ej innehar båt har rätt till förtur vid båtbyte om full medlemsavgift i mellantiden betalats och anmälan för den aktuella säsongen inges till Sällskapet senast 03 15. Är den nya båten större än den gamla fodras styrelsens godkännande. Båtplats får ej överlåtas av enskild medlem.

§ 5   FÖRENINGSORGANISATION

Sällskapets medlemmar utser i förening genom val en styrelse tjänande som verkställande organ. Val avgöres vid sammanträdena genom omröstning. Sällskapet skall hålla minst två allmänna sammanträden, av vilka ett skall utgöra årsmöte, varvid styrelseledamöter och funktionärer utses och väljes på årsmötet.

§ 6   BESLUTSMÄSSIGHET

Mom 1. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande, dock minst 15, antingen personligen närvarande eller representerade med fullmakt. Närvarande får medelst fullmakt endast representera en person.

Mom 2. 

Röstberättigade är alla medlemmar som före röstningstillfället, mot sällskapet fullgjort åligganden och betalningsskyldigheter beträffande medlemsavgift och övriga förekommande utdebiteringar. Rösträtt medgives icke styrelsen vad gäller dess ansvarsfrihet eller val av revisorer.

Mom 3. 

Alla frågor avgöres genom omröstning med enkel majoritet om ej annat påkallas i särskilda fall se exempelvis § 13 ”Ändring av stadgar” och § 17 ”Beslut om Sällskapets upplösning”.

§ 7   STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av sju medlemmar enligt följande:

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, administrativ hamnkapten samt en övrig ledamot. För att ett styrelsemöte skall vara beslutsmässigt måste minst fem vara närvarande.

§ 8   VALORDNING

Styrelsens ledamöter väljes för en tid av två år på årsmöte så att ordförande, kassör, administrativ hamnkapten och övrig ledamot väljes vid ena året och vice ordföranden, sekreteraren samt hamnkaptenen väljes vid andra året. Styrelsemedlem kan återväljas. Övriga funktionärer väljes också för en tid av två år på årsmötet, så att också för en tid av två år på årsmötet, så att mandatperioderna alltid överlappar varandra med ett år för de olika funktionärerna i kommittéer, arbetsgrupper och motsvarande. Val av styrelsemedlemmar och övriga funktionärer skall förberedas av vid föregående årsmöte tillsatt valberedning.

§ 9   REVISION

För granskning av sällskapets förvaltning och räkenskaper utses två revisorer. Dessa väljs för en tid på två år så att deras mandatperioder överlappar varandra med ett år.

§ 10   KALLELSE

Kallelse med dagordning till allmänt sammanträde och årsmöte meddelas per post senast 10 dagar före utsatt tid och anslås företrädesvis på klubbstugans anslagstavla senast 10 dagar före möte.

§ 11   VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar kalenderår får 1.1 till och med 31.12.

§ 12   ÅRSMÖTE

Vid sällskapets årsmöten skall följande dagordning tillämpas:

1. Fråga om kallelse till sammanträde skett i behörig ordning samt om mötet är beslutsmässigt.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Val av två justeringsmän.

4. Föredragning av årsberättelse för det gångna året.

5. Föredragning av revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelse.

6. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

7. Val av Revisorer.

8. Val av representanter till Lidingö Båtförbund.

9. Val av slipförmän och övriga funktionärer.

10. Granskning av styrelsens förslag för verksamhet och budget för det kommande året.

11. Övrigt.

§ 13   ÄNDRING AV STADGAR

Mom 1. 

Ändring av Sällskapets stadgar kan försiggå endast genom beslut härom under två på varandra följande allmänna sammanträden, varvid de ändringar som upptages vid sammanträde avgöres med enkel majoritet.

Vid det slutliga avgörandet som skall ske på ett årsmöte erfordras godkännande av ändringar med ¾ majoritet. Förslag till stadgeändring skall skriftligen meddelas medlemmarna i kallelse till mötet.

§ 14   ÅLIGGANDEN

Av en till stadgarna relaterad särskild regelsamling skall klart framgå de åligganden som vilar på styrelseledamöter och funktionärer enligt av sällskapet fattade beslut.

§ 15   UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Mom 1. 

Medlemskaps upphörande skall skriftligen meddelas Båtsällskapet av medlemmen ifråga med angivande av datum.

Mom 2. 

Har sådan skrivelse enligt mom 1 inkommit skall denna protokollföras vid styrelsemöte. Även därav betingade åtgärder skall protokollföras, se regelsamling vad angår styrelsemedlemmar såsom hamnkapten, kassör och sekreterare.

§ 16   UTESLUTNING AV MEDLEM

Mom 1. 

Medlem som motverkar Sällskapets ändamål och/eller ej ställer sig till efterrättelse vad beträffar sällskapets stadgar, regler, bestämmelser och ordningsföreskrifter, kan efter anmälan från två medlemmar samt efter frågans behandling i styrelsen uteslutas. Verkställighet av uteslutning skall dock ske på allmänt sammanträde. Berörd medlem skall härvid vara kallad senast 14 dagar före nämnda sammanträde.

Mom 2. 

Medlem som efter från kassören erhållen påminnelse icke erlägger föreskriven till betalning förfallen avgift, äger icke utnyttja Sällskapets anläggningar och kan uteslutas ur Sällskapet enligt mom 1, varvid kassören i ett dylikt fall är skyldig meddela fallet till styrelsen.

Mom 3. 

Medlem som ej hörsammat anmaningen att följa stadgar, regler, bestämmelser och ordningsföreskrifter ävensom upprepat försummat betalningar till Sällskapet samt medlem som är föremål för uteslutning äger ej rösträtt i Sällskapet, hänvisning § 6 mom 2.

§ 17   BESLUT OM SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING

Sällskapets upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande årsmöten och skriftlig kallelse skall härom i rekommenderat brev utgå till Sällskapets samtliga medlemmar. För beslutets giltighet fordras ¾ majoritet.